top of page

PRIGLASITEV SUMOV NEDOVOLJENIH RAVNANJ IN NEPOŠTENIH PRAKS JAVNI AGENCIJI RS ZA VARSTVO KONKURENCE


Kot sem napovedal na decembrski tiskovni konferenci sporočam, da sem 13.1.2016 na Javno agencijo RS za varstvo konkurence (AVK) oddal priglasitev sumov nepoštenih praks in nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s hrano. Pri tem moram uvodoma poudariti, da sem pri priglasitvi gledal na nepoštene prakse in nedovoljena ravnanja v celotni verigi preskrbe s hrano in ne zgolj na trgovske verige. Pri podajanju sumov sem deloval skladno z Zakonom o kmetijstvu (posebno 2. odstavek 61.d člena) in Uredbe o delovanju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki mi nalagata prenos ugotovljenih sumov nepoštenih praks in nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s hrano na AVK. Pri identifikaciji sumov nedovoljenih ravnanj sem upošteval 61.f člen Zakona o kmetijstvu, zlasti pri prepoznavanju različnih tržnih moči posameznih partnerjev. V skladu z 2. odstavkom tega člena so nedovoljena ravnanja sledeča:

  • nespoštovanje predpisanih plačilnih rokov;

  • vsiljevanje pogojev, zlasti dodatnih plačil in popustov, promocij ali drugih storitev, nepoštenih dobavnih pogojev, protidobav po nekonkurenčnih pogojih, dodatnih plačil zaradi doseganja ali nedoseganja določenih ravni prodaj, brezpogojnega vračanja neprodanega blaga, bremenitev drugih pogodbenih strank s stroški inventurnega manjka ali kraj.

Na podlagi teh določil in ugotovitev sem se pri priglasitvi osredotočil na sledeča nedovoljena ravnanja in nepoštene prakse v verigi preskrbe s hrano:

  • nespoštovanje zaveze po neto neto ceni:

  • vsiljevanje dodatnih popustov, plačil za marketing, popustov za predčasna plačila, logističnih rabatov,

  • zahteva po dodatnih pogodbenih rabatih izven fakture

  • vsiljevanje zahteve po ekskluzivni prodaji artiklov le preko določene trgovske mreže,

  • vsiljevanje zahtev po akcijskih cenah artiklov v nerazumno dolgem obdobju pred in po akciji določenega izdelka,

  • prenašanje poslovnega tveganja na dobavitelje (vračanje neprodanega blaga kljub pogodbeni zavezi med kupcem in dobaviteljem o nevračanju),

  • zamujanje s plačili in nespoštovanje plačilnih rokov, določenih v 3. odstavku 61.b člena Zakona o kmetijstvu.

Več informacij o prijavi sumov nedovoljenih ravnanj in nepoštenih praks v verigi preskrbe s hrano na AVK bom podal na tiskovni konferenci ob predstavitvi prvega letnega poročila o delovanju varuha odnosov v verigi preskbe s hrano, ki ga bom skladno z zakonodajo posredoval tudi vladi. Tiskovna konferenca bo 1.3.2016 ob 10:00 uri v prostorih MKGP (sejna soba 212, II. nadstropje).

Lepo vas pozdravljam,

dr. Jože Podgoršek, Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano


bottom of page