top of page

Dr. Jože Podgoršek je po izobrazbi doktor agronomskih znanosti, zaposlen na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Svojo poklicno pot je pričel v gospodarskem sektorju, kjer je intenzivno spoznal področje pridelave zelenjave in tudi sektor zelenjadarstva v Sloveniji. V letih dela v podjetju Zeleni hit d.o.o. od leta 1997 do 2004 je skupaj s sodelavci razvijal pridelavo zelenjave in vnašal nove tehnološke rešitve do slovenskih zelenjadarskih kmetij.

 

V nadaljevanju poklicne poti se je leta 2004 zaposlil na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (nekdaj Kmetijska šola Grm), kjer je spoznal tudi delovanje javnega sektorja. Na šoli je v tem obdobju vodil skupino za prenovo izobraževalnih programov na področju kmetijstva, sodeloval pri ustanovitvi in kasneje vodil Medpodjetniški izobraževalni center Grm, sodeloval pri ustanovitvi in še vedno vodi Razvojno raziskovalni inštitut, vodil delovno skupino za pripravo vsebinskih izhodišč za ustanovitev Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, na kateri trenutno opravlja tudi delo dekana.

 

Rodil se je 17.3.1974 kot četrti otrok tradicionalne kmečke družine in je tudi odraščal na domači kmetiji. Glede na prirojen občutek za kmetijstvo in za delo z zemljo je svojo izobrazbeno pot pričel na Srednji kmetijski šoli Grm in študij nadaljeval na Biotehniški fakulteti, kjer je po diplomi študij nadaljeval in doktoriral s področja agrarne ekonomike. Na domači kmetiji je od generacijskega prevzema dalje prideloval zelenjavo za trg in z njo v zadnjih letih oskrboval vse tri največje trgovske verige v Sloveniji. Ob prevzemu funkcije varuha je zaradi zavedajočega se konflikta interesov tržno pridelavo zelenjave prepustil tretji osebi in se do poteka mandata s tem ne ukvarja.

 

 

Predstavitev Varuha
Ustanovitelji, organiziranost

Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano je imenovala Vlada na predlog Ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana Židana in Ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravka Počivalška imenovala Vlada RS za obdobje 5 let s pričetkom mandata 1.3.2015. 

 

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano ima skladno z Uredbo zagotovljeno tehnično pomoč za svoje delovanje v okviru osebja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vizija, poslanstvo

Na mestu Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano bom sledil osnovni viziji, in sicer ohranjanju trajnostne prehranske verige. V tem smislu bom motiviral vse partnerje k partnerskemu odnosu v medsebojnem poslovanju. Kajti, razumevanje potreb po vseh deležnikih v verigi preskrbe s hrano bo pripomoglo k temu, da bo vsak deležnik skrbel tudi za predhodni in/ali naslednji člen v prehranski verigi. Skrbel predvsem v smislu zagotavljanja ekonomske in razvojne stabilnosti. Pri tem moramo ozavestiti prav vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, od kmetov, zadrug, živilsko predelovalne industrije, trgovine in potrošnikov, da za našo prehransko varnost potrebujemo vitalno in razvijajočo se verigo preskrbe s hrano, kjer nihče od členov ne sme popustiti oziroma ga ne moremo nadomestiti.

 

V tem smislu bom v verigi preskrbe s hrano zasledoval ciljem poštenih odnosov med deležniki. Pri uveljavljanju poštenih odnosov bom najprej zagovarjal upoštevanje zakonskih določb, kar vključuje prepoved obveznih rabatov na fakturah dobaviteljev in spoštovanje plačilnih rokov. V nadaljevanju bom motiviral vse sogovornike v prehranski verigi k spoštovanju slovenskih posebnosti v primerjavi s kmetijsko razvitimi državami. V tem smislu moramo slovenskim pridelovalcem in živilsko predelovalni industriji priznati vrednost za pridelek/izdelek, ki ji pripada. Predvsem pa si ne smemo dovoliti razmišljati o lastnih dobičkih na račun osiromašenja in uničevanja partnerjev.

 

Pri promoviranju poštenih odnosov bom promoviral tudi moralna načela pri pripravi pogodb med kupcem in prodajalcem ter načela pravičnih marž v verigi preskrbe s hrano. Pri načelu poštenih marž bomo skupaj z agrarnimi ekonomisti izračunali in ocenili pošteno maržo za vsakega deležnika v verigi, in sicer takšno, da bodo vsi deležniki pokrili svoje stroške in tudi razširjeno reprodukcijo.

Pri svojem delu bom v skladu z Zakonom o kmetijstvu in Zakonom o trgovini promoviral takšne tržne poti in prakse, ki prinašajo korist vsem deležnikom in nenazadnje tudi kupcem hrane. Z ureditvijo poštenih odnosov med deležniki pričakujem nižje maloprodajne cene hrane za končnega potrošnika in poštene cene za pridelovalce in predelovalce. V Evropskem prostoru je potrebno poiskati primere dobrih praks drugačnih tržnih poti in pristopov in jih smiselno uvesti tudi v slovenski tržni prostor. V ta namen bomo preučili zakonodajne okvire in predlagali morebitne smiselne dopolnitve, ki bodo omogočile drugačne načine trženja hrane.

 

Ena od mojih pomembnejših usmeritev pri delu bo ažurno spremljanje nepoštenih praks. V ta namen bom v stalnem kontaktu s posameznimi deležniki. V primeru ugotovljenega novega stanja med partnerji bom ažurno odreagiral na pristojne inštitucije za preganjanje novih inovativnih primerov nepoštenih odnosov med partnerji v verigi preskrbe s hrano.

Glavni cilji, ki jim bom kot varuh sledil, so:

 

1.   spremljanje ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano,

2.   ozaveščanje kupcev hrane v verigi preskrbe s hrano o zakonskih določbah in moralnih merilih pri odkupu hrane,

3.   ozaveščanje pridelovalcev in predelovalcev kot vmesnih členov v verigi preskrbe s hrano o zakonskih okvirih

      pri prodaji in odkupu hrane in pravicah prodajalcev hrane,

4.   vzpostavitev mehanizma za prepoznavanje in sankcioniranje plačilne nediscipline,

5.   vzpostavitev mehanizma za spremljanje tržnih aktivnosti, zlasti pogodb in nepoštenih praks v verigi preskrbe s hrano,

      promoviranje primerov dobrih praks v verigi preskrbe s hrano,

5.   opozarjanje na nepravilnosti pristojnim inštitucijam.

 
Za dosego zastavljenih ciljev bomo skupaj
s tehnično pomočjo osebja MKGP organizirali različne dogodke, in sicer:

 

1.   posvet na temo »Pošteni odnosi v verigi preskrbe s hrano«,

2.   sestanki z največjimi kupci hrane na temo »Kako preprečiti neprimerna ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano«,

3.   sestanki z največjimi pridelovalci in predelovalci hrane na temo »Moje zakonsko določene pravice pri pogodbenih

      odnosih s trgovino«,

4.   predstavitev dela varuha na vsaj eni sejemski prireditvi,

5.   posvet z agrarnimi ekonomisti in nadaljnje delo z njimi na temo »Postavitev poštenih odnosov v verigi preskrbe s hrano«,

6.   individualni sestanki z deležniki, pri katerih bomo opazili pogodbene nepravilnosti in neusklajenost z aktualno zakonodajo.

 
Poleg dogodkov bomo organizirali tudi različne promocijske aktivnosti, kot so:

 

1.    priprava spletne strani,

2.    priprava in tisk različnih biltenov za ozaveščanje pridelovalcev in kupcev,

3.    sodelovanje na različnih aktivnostih v organizaciji raziskovalnih, izobraževalnih in drugih inštitucij.

 

bottom of page