top of page
Predstavitev Varuha

Vlada RS je na predlog ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter v soglasju z ministrom za gospodarstvo in tehnološki razvoj potrdila novega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano na svoji redni seji 20. 12. 2018. Pravna podlaga se nahaja v 61 e členu zakona o kmetijstvu. Samo delovanje varuha pa poleg zakona o kmetijstvu  (61. d člen) določa tudi Uredba o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

Novi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano je Igor Hrovatič, ki se bo podrobneje predstavil na novinarski konferenci 22.1.2019. Prav tako bo predstavljen njegov program in vizija.​​

Igor Hrovatič, Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano
Igor Hrovatič, univ. dipl. ing. kmetijstva prihaja iz Novega mesta. Celotno svojo profesionalno pot deluje na področju kmetijstva in podeželja. Dobro pozna sisteme tako na lokalnem nivoju, na nacionalnem in evropskem nivoju. Opravljal je odgovorne naloge v lokalni skupnosti, na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, bil je eden od nosilcev priprave predpristopne pomoči EU- SAPARD na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Sodeloval je pri ustanovitvi zelenjavne verige in se tako spoznal tudi z odnosi deležnikov v tej verigi, njihovem položaju in spoznal težave in izzive, s katerimi so se srečevali deležniki. Veliko teh izzivov je aktualnih še danes. Ravno odnosi v zelenjavni verigi in odnosi v žitni verigi so narekovali potrebo po pripravi dogovora deležnikov v prehranski verigi. Kot strokovni sodelavec je sodeloval pri pripravi Kodeksa dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi. V obdobju 2010 do 2015 je bil član Evropskega ekonomsko socialnega odbora (EESO) kot predstavnik kmetijstva iz Slovenije. Deloval je v skupini različnih interesov, kjer so poleg kmetijstva zastopani tudi okolje, trgovina, izobraževanje, nevladne organizacije in še nekatera druga področja. Usklajevanje med različnimi interesi pa je ena od glavnih značilnosti delovanja odbora.
Ustanovitelji, organiziranost

Prvega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano je imenovala Vlada na predlog Ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana Židana in Ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravka Počivalška imenovala Vlada RS za obdobje 5 let s pričetkom mandata 1.3.2015. 

 

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano ima skladno z Uredbo zagotovljeno tehnično pomoč za svoje delovanje v okviru osebja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vizija, poslanstvo

Vizija nadaljnjega delovanja varuha izhaja že iz delovanja prvega varuha. Ocenjujem, da je zastavljena vizija prava in je potrebno z njo samo nadaljevati, jo izpopolnjevati oz. nadgrajevati. V zadnjem času je bilo na nivoju EU in na nacionalnem nivoju sprejetih nekaj dokumentov, ki usmerjajo tudi delovanje varuha. Poleg pravnih aktov, je po moji oceni, najpomembnejši akt Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi. To je trenutno v Sloveniji edini dokument, ki opredeljuje partnerstvo v agroživilski verigi z vključevanjem poslovnega-zasebnega sektorja in civilne sfere. 


Tukaj naj izpostavim nekaj poudarkov iz kodeksa, ki jim bom kot varuh sledil tudi v prihodnje:

  • Partnerski pristop deležnikov,

  • Trajnostni razvoj (tako v gospodarskem, okoljskem in socialno-družbenem smislu) – trajnostna prehranska veriga,

  • Spoštovanje dogovorov,

  • Skrb za kakovost,

  • Izogibanje do sedaj evidentiranih nepoštenih praks, objavljanje novonastalih nepoštenih praks in prijava vseh teh pristojnim institucijam,

  • Spoštovanje upoštevanja dobavnih in plačilnih rokov, vključno s spoštovanjem poštenih poslovnih dogovorov,

  • Uveljavitev sistema neto neto nabavnih cen blaga v celotni verigi.

Poleg navedenega vidim institut varuha kot promotorja lokalno pridelane in kakovostne domače hrane, institut, ki v samo verigo prinaša domače dobre prakse kakor tudi dobre prakse iz tujine. Je pa varuh tudi institut, ki opozarja na nepravilnosti, na nespoštovanje kodeksa, na nepoštene prakse. To pa je težji del, saj varuh nima drugih pristojnosti, razen opozarjanja (brezzobi tiger). Zato je v trenutnem položaju izredno pomembno dobro sodelovanje z Agencijo za varstvo konkurence, varuhovo javno delovanje, v kratko/srednjeročnem obdobju pa bi moral varuh dobiti tudi del teh pristojnosti, kot jih ima agencija za varstvo konkurence, v smislu deljene pristojnosti.

Veriga je močna toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Skrb varuha je, da so vsi členi v verigi močni. To pa bomo dosegli tudi s pravim pristopom – zagovarjam participativni pristop.
 

Prvi varuh dr. Jože Podgoršek, je ob svojem prevzemu vizije varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano poudaril: "Na mestu Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano bom sledil osnovni viziji, in sicer ohranjanju trajnostne prehranske verige. V tem smislu bom motiviral vse partnerje k partnerskemu odnosu v medsebojnem poslovanju. Kajti, razumevanje potreb po vseh deležnikih v verigi preskrbe s hrano bo pripomoglo k temu, da bo vsak deležnik skrbel tudi za predhodni in/ali naslednji člen v prehranski verigi. Skrbel predvsem v smislu zagotavljanja ekonomske in razvojne stabilnosti. Pri tem moramo ozavestiti prav vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, od kmetov, zadrug, živilsko predelovalne industrije, trgovine in potrošnikov, da za našo prehransko varnost potrebujemo vitalno in razvijajočo se verigo preskrbe s hrano, kjer nihče od členov ne sme popustiti oziroma ga ne moremo nadomestiti."

Glavni cilji so:

 

1.   spremljanje ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano,

2.   ozaveščanje kupcev hrane v verigi preskrbe s hrano o zakonskih določbah in moralnih merilih pri odkupu hrane,

3.   ozaveščanje pridelovalcev in predelovalcev kot vmesnih členov v verigi preskrbe s hrano o zakonskih okvirih

      pri prodaji in odkupu hrane in pravicah prodajalcev hrane,

4.   vzpostavitev mehanizma za prepoznavanje in sankcioniranje plačilne nediscipline,

5.   vzpostavitev mehanizma za spremljanje tržnih aktivnosti, zlasti pogodb in nepoštenih praks v verigi preskrbe s hrano,

      promoviranje primerov dobrih praks v verigi preskrbe s hrano,

5.   opozarjanje na nepravilnosti pristojnim inštitucijam.

 
Za dosego zastavljenih ciljev bomo skupaj
s tehnično pomočjo osebja MKGP organizirali različne dogodke, in sicer:

 

1.   strokovni posveti na temo poštenih odnosov v verigi preskrbe s hrano,

2.   sestanki z vsemi deležniki v verigi preskrbe s hrano,

3.   predstavitev dela varuha na vsaj eni sejemski prireditvi,

4.   individualni sestanki z deležniki, pri katerih bomo opazili pogodbene nepravilnosti in neusklajenost z aktualno zakonodajo,

5.   sodelovanje s podobnimi mednarodnimi instituti in organizacijami.

 
Poleg dogodkov bomo organizirali tudi različne promocijske aktivnosti, kot so:

 

1.    priprava in aktualizacija spletne strani,

2.    priprava in tisk različnih biltenov za ozaveščanje pridelovalcev in kupcev,

3.    sodelovanje na različnih aktivnostih v organizaciji raziskovalnih, izobraževalnih in drugih inštitucij.

 

bottom of page