top of page

Sporočilo ministrstev javnim zavodom

Updated: May 3, 2022


Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, ministrstvo za izobraževanje in šport, ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za zdravje in ministrstvo za notranje zadeve so objavili sporočilo glede dodatnih možnosti poslovnega sodelovanja, ki ga omejujejo dogodki povezanimi s podražitvah hrane.Zadeva: Seznanitev s stanjem dviga proizvodnih stroškov kmetijskih pridelkov in živil zaradi nepredvidenih okoliščin in predlogi glede možnih postopkov pri spremembi pogodbe z dobavitelji
Spoštovani,

pridelovalci in predelovalci kot tudi potrošniki se že dlje časa soočamo s spremenjeno situacijo na področju oskrbe z živili. Epidemija covid-19 nas je zaznamovala in spremenila potrošnjo ter nabavo živil, spremenila razmišljanje. V zadnjem četrtletju 2021 so se pričele dražiti tudi surovine, embalaža, pogonska goriva, hkrati pa se je napovedovalo tudi dvig cen energije. Nepredvidena situacija med Ukrajino in Rusijo je še dodatno otežila in podražila pridelavo in predelavo živil. Zavedamo se tudi, da se s podražitvami (npr. energije, stroškov dela,...) srečujejo tudi javni zavodi.

Glede na to, da smo tako s strani pridelovalcev, predelovalcev kot tudi javnih zavodov seznanjeni glede težav pri izvajanju javnih naročil živil, skladno z že sklenjenimi pogodbami, vam podajamo nekaj predlogov, kako lahko v tem času, ko se cene dvigujejo, rešujete nastalo situacijo, ki jo omogoča zakonodaja in bodo v pomoč tako naročnikom kot tudi dobaviteljem.


Možnosti so:

  1. sprememba pogodbe;

  2. prilagoditev jedilnikov z upoštevanjem sezonske ponudbe, ki je tudi cenejša;

  3. odkup lokalnih sezonskih živil, ki so tudi cenejša.


Ad 1. Med ponudniki, ki so vključeni v okvirni sporazum se lahko za izdelke, kjer v tem trenutku prihaja do drastičnega povečanja cen, ponovno odpre konkurenco, seveda pod pogoji sklenjenih okvirnih sporazumov. Na ta način se ponovno preveri stanje cen na trgu. Z vidika javnega naročanja in pravil ZJN-3 je na ta način sprememba pogodbe dovoljena brez novega postopka. Povišanje cen je namreč možno, a le ob spremenjenih okoliščinah in pod določenimi pogoji. Ena od možnosti, ki v primeru sprememb cen najbolj pride v poštev, so nepredvidene okoliščine, kar trenutna situacija je.

Sprememba je v tem primeru mogoča, če gre za okoliščine, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, pri čemer zakon tukaj spremembo omejuje z največ 30 % dviga vrednosti pogodbe. Čeprav je pogodbe treba izvrševati, kot so bile dogovorjene, je sprememba na podlagi te točke dopustna, če se ima dobavitelj dejansko pravico utemeljeno sklicevati na spremenjene okoliščine, kar tudi za naročnika predstavlja okoliščino, ki je ni predvideval. Na tej podlagi se naročnik lahko odloči, da pristane na razdor pogodbe ali spremembo cen (do največ 30 % vrednosti pogodbe). Seveda pa je tukaj treba paziti še, da se pogodbena cena spremeni le do tiste razlike v ceni, ki je kot razlika na trgu dokazljiva, le za tiste elemente, za katere se je dejansko povečala, le za čas od nastanka višjih cen in obvestila dobavitelja oz. izvajalca o tem (in ne od začetka veljavnosti pogodbe) in seveda le za primere, ki jih dobavitelj oz. izvajalec ni mogel predvideti v času oddaje ponudbe.


Ad 2. Prilagoditev jedilnikov s sezonskimi kmetijskimi pridelki oziroma živili za varovance je prav tako ena od možnosti blaženja nastale situacije. In sicer, da se jedilniki vsaj deloma prilagodijo na način, da se vanje vključi čim več lokalno dostopnih sezonskih živil (npr. zelja, korenja, pora, krompirja, stročnic, in manj npr. paradižnika, bučk, artičok, jajčevcev,...), kar raste v našem lokalnem okolju v določenem časovnem obdobju. Pri tem si lahko pomagate s Primeri okoljskih zahtev in meril za živila in gostinske storitve, ki so objavljene na: (https://www.gov.si/teme/zeleno-javno-narocanje).


Ad 3. Vključitev večjega števila lokalnih ponudnikov z lokalnimi živili ter zmanjševanja odpadne hrane je prav tako ena od možnosti, da se prilagajate sezoni in okolju, v katerem živimo ter zmanjšate strošek nabave živil. Vsak, ki za svoje varovance naroča sezonsko hrano in živila iz naše neposredne bližine, prispeva k varovanju okolja, delovnim mestom, podpira lokalne kmete in prispeva k dvigu lokalnega gospodarstva. Poleg tega ima manj zavržene in odpadne hrane, skrbi za obdelano in poseljeno podeželje, v obrokih pa je več ohranjenega polnega okusa in svežine.


Gibanja cen nekaterih kmetijskih pridelkov in živil si lahko pogledate na dokumentu, ki ga je izdal Kmetijski inštitut Slovenije:


Prva-ocena-stanja-v-kmetijstvu-2021
.pdf
Download PDF • 2.49MB


V želji, da vsi deležniki v verigi, skupaj z javnimi zavodi čim bolje prebrodimo to obdobje, se vam zahvaljujemo za vaše razumevanje nastale situacije in smo vam na razpolago za dodatna pojasnila.


Dr. Jože Podgoršek

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Janez Cigler Kralj

minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

dr. Simona Kustec

ministrica za izobraževanje, znanost in šport

Aleš Hojs

minister za notranje zadeve

mag. Matej Tonin

minister za obrambo

Boštjan Koritnik

minister za javno upravo

Janez Poklukar

minister za zdravjeIgor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano
コメント


bottom of page