top of page

Poročilo o delu Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2020POVZETEK

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano spremlja ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, objavlja primere dobrih poslovnih praks na spletni strani varuha in o tem obvešča javnost. Pri tem mora delovati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti. V skladu z zakonodajo je pri svojem delu neodvisen in samostojen, materialna in finančna sredstva za njegovo delovanje pa zagotavlja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Področja delovanja v letu 2020:

 • prireja in proizvodnja mesa in mesnih izdelkov, pridelava in predelava sadja in zelenjave, prireja in predelava mleka, proizvodnja drugih živi, komuniciranje z deležniki in javnostjo

Poglavitne ugotovitve v 2020:

 • Še vedno se pojavlja različno razumevanje deležnikov nedovoljenih ravnanj v zakonu za isto nedovoljeno ravnanje.

 • Epidemija COVID 19 je značilno vplivala tudi na verigo preskrbe s hrano,

 • Varuh ugotavlja, da je situacija COVID 19 še dodatno pokazala šibkost delovanja verige, samostojno nastopanje deležnikov brez ustreznega povezovanja v verigi. Veriga preskrbe s hrano kot da ni vzpostavljena. Obstajajo pa tudi dobri primeri odziva na epidemijo v delovanju verige (mlečni sektor).

 • Najšibkejši členi v verigi so dobavitelji – pridelovalci.

 • od pridelovalca do potrošnika je vzpostavljen ustrezen nadzor, slovenski potrošnik lahko zaupa slovenskim prehranskim proizvodom.

 • Spletna stran varuha je bila dobro obiskana.

 • Problematika pri delovanju varuha se s predlogom sprememb zakona o kmetijstvu ne zmanjšuje. Po mnenju varuha predlog sprememb sledi zahtevam direktive EC o nepoštenih praksah, ne prilagaja pa se dovolj razmeram in stanju v Sloveniji. Formiranje dveh institucij na področju odnosov v verigi preskrbe s hrano (rešitve predloga zakona) je za Slovenijo neracionalno, tako v vsebinskem, organizacijskem in finančnem smislu. Implementacija zahtev EU direktive o nepoštenih praksah v slovenski pravni red bi morala biti sprejeta do 01. 05. 2021, izvajanje pa najpozneje do 01. 11. 2021.

Priporočila varuha iz poročila 2020 na podlagi raziskave o tržnih močeh deležnikov v verigi preskrbe s hrano:

 • Vsa nedovoljena ravnanja, je potrebno prijaviti varuhu odnosov v verigi preskrbe s hrano ali Agenciji za varstvo konkurence. Edino odkrivanje in prijava konkretnih primerov nedovoljenih ravnanj bo zmanjšala število nedovoljenih ravnanj. Pri tem pa je vzpostavljen način zagotavljanja anonimnosti.

 • Močna potreba po uvajanju in izpostavljanju dobrih praks povezovanja med pridelovalci. Za povezovanje so odgovorni posamezni členi v verigi. Zbornice, ministrstvo in druge državne službe pa so pri tem pomembne z vidika ustvarjanja primernega okolja za izvajanje trženja in potrebnih izobraževanj ter usposabljanj.

 • Zaupanje se gradi z dobrimi praksami, dobrim poslovnim in medsebojnim sodelovanjem. Visoka stopnja zaupanja močno zmanjšuje riziko izvajanja nedovoljenih ravnanj.

 • Za večje ravnovesje v verigi preskrbe s hrano so pomembne aktivnosti vseh deležnikov v verigi preskrbe s hrano. V prvi vrsti se morata pridelovalec in potrošnik bolj zavedati svoje moči, ki jo imata kot prvi dobavitelj in končni kupec. Pri pridelovalcih je potrebno predvsem povezovanje na področjih pridelave in trženja, pri vseh pa povečanje zmožnosti skladiščenja, korektne odkupne cene, poštene prakse, izobraževanja preko primerov dobrih praks, s tem pa tudi zaupanje potrošnikov in zaupanje med vsemi deležniki v verigi preskrbe s hrano, vključno z varuhom odnosov v verigi preskrbe s hrano ter dobra dostopnost lokalno pridelane hrane.

Financiranje: po izvedenem rebalansu (zmanjšanje za 10.000 EUR) je bila realizacija proračunske postavke 84,3%.Snemite Poročilo ... in Sklep Vlade:

Poročilo o delu Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2020
.pdf
Download PDF • 871KB
Sklep Vlade_2021
.pdf
Download PDF • 57KB

Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Comments


bottom of page