top of page

Dobra praksa v verigi preskrbe s hrano


V času, ko se veriga preskrbe s hrano srečuje z velikimi težavami, ki naj bi bile posledica epidemije in krize COVID-19, lahko najdemo tudi primere dobrega sodelovanja med deležniki v verigi preskrbe s hrano. Podjetje Lidl Slovenija je letos poleti izvedel promocijo z naslovom Sami domači. Pristop komuniciranja podjetja s potrošniki je bil nekoliko drugačen, kot smo ga poznali v večini promocijskih aktivnosti. Ni slonel na proizvodih, temveč na ljudeh (kmetovalcih), podjetjih, torej deležnikih v verigi preskrbe s hrano, ki posamezne proizvode tudi proizvajajo in njihovih zgodbah. V samo kampanjo je bilo vključenih 6 dobaviteljev oziroma 20 pridelovalcev. Na višku letošnje sezone je Lidl Slovenija sicer sodeloval s 17 slovenskimi dobavitelji, 29 proizvajalci in kupcem ponudil 53 njihovih proizvodov.


V podjetju Lidl Slovenija sem se želel seznaniti z »ozadjem« tega sodelovanja. Sodelovanje med trgovsko verigo in dobaviteljem (lokalnim pridelovalcem) sloni na:

  • Neto-neto ceni, ki se medsebojno tedensko usklajuje,

  • Zahtevah kakovosti, ki so višje od minimalno predpisanih z zakonodajo (GLOBAL-GAP standard, omejitve pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev), kar vse se preverja z internimi kontrolami in veljavnimi certifikati. Dobavitelji so o tem seznanjeni pred sklenitvijo sodelovanja,

  • Vključevanju tudi majhnih pridelovalcev z majhnimi količinami,

  • Natančnem načrtovanju proizvodnje (po artiklu, količinah in koledarskem tednu) za naslednje leto in analiza po končani proizvodnji,

  • Odkupu presežkov,

  • Na transparentnem sodelovanju, brez drobnega tiska,

  • Spoštovanju plačilnih rokov,

  • Oglaševanju lokalnih pridelovalcev, ki ni v breme dobaviteljev,

  • Možnosti plasiranja proizvodov tudi izven Slovenije, kjer se dosega 30% rast.

Glede na to, da smo pri reklamiranju »slovenskega« uspeli zmesti potrošnika, tako, da ne ve kaj pravzaprav pomeni »slovensko«, ocenjujem omenjeni pristop kot transparenten način informiranja potrošnika. Način sodelovanja pa tudi omejuje možnost nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s hrano.
Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Comments


bottom of page