top of page

Povzetek ugotovitev raziskave AVK na področju cen govejega mesa v verigi preskrbe s hrano
Agencija za varstvo konkurence je septembra letos v medijih zasledila, da naj bi na trgu govejega mesa obstajala velika neravnovesja v nabavnih in prodajnih cenah, določena ravnanja s strani kupcev v verigi preskrbe s hrano pa bi lahko predstavljala tudi nedovoljena ravnanja v skladu z 61f. členom Zakona o kmetijstvu. Glede na navedeno je Agencija sprejela odločitev, da opravi raziskavo cen govejega mesa v verigi preskrbe s hrano, konkretno za meso mlade govedine.

Za namene raziskave je Agencija pridobila podatke o cenah in količinah mesa mlade govedine v obdobju od januarja do septembra 2020, in sicer s strani mesno-predelovalnih in trgovskih podjetij ter Agencije za RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Pridobljeni podatki mesno-predelovalnih podjetij kažejo, da je na začetku razglasitve prve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 prišlo do hitrega in večjega znižanja nabavnih cen polovic mlade govedine. Cene so se nižale od začetka marca do konca maja, kar sovpada z obdobjem epidemije. Po preklicu epidemije pa se cene niso dvignile na raven pred epidemijo. V primerjavi s padcem nabavnih cen mladih bikov na celotnem trgu EU je bil padec cen v Sloveniji za približno 60 odstotkov večji. Nabavne količine polovic mlade govedine so se na začetku epidemije hitro povečale, nato precej zmanjšale, po tem pa ponovno dosegle raven pred epidemijo.


Pri pregledu nabavnih in prodajnih cen trgovskih podjetij za sveže postrežno meso mlade govedine Agencija ugotavlja, da so pri nabavnih in prodajnih cenah sicer bila prisotna nihanja, vendar ni mogoče potrditi, da so se nabavne cene opazneje znižale, prodajne pa opazneje zvišale. Slednje potrjuje tudi primerjava marž trgovskih podjetij, ki je pokazala, da se te niso bistveno spremenile.


Analiza nabavnih cen polovic mlade govedine mesno-predelovalnih podjetij in njihovih prodajnih cen, ter nabavnih cen trgovskih podjetij za mlado govedino in njihovih maloprodajnih cen ni pokazala, da bi na trgu prišlo do medsebojnega dogovarjanja in/ali usklajevanja cen. Nabavne in prodajne cene namreč v predmetnih časovnih obdobjih med deležniki niso bile enake oziroma poenotene, prav tako pa ni prihajalo do usklajenega zvišanja ali znižanja cen.KOMENTAR VARUHA ODNOSOV V VERIGI PRESKRBE S HRANO


AVK med drugim ugotavlja, da je opazno znižanje nabavnih cen v času epidemije, po zaključku epidemije pa se cene niso dvignile na raven pred epidemijo. Nabavne cene v Sloveniji so padle celo za 60% bolj kot drugje v EU.


Na drugi strani pa AVK ugotavlja, da velikih nihanj pri nabavnih in prodajnih cenah pri trgovskih podjetjih ni bilo. Tudi značilnih sprememb pri maržah ni bilo. Kar lahko razumemo, da se razmere za trgovinska podjetja, zaradi epidemije COVID-19 niso bistveno spremenile. Nabavne cene mesa so bile približno enake (manjša nihanja), podobno velja tudi za prodajne cene.


Kot varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano ugotavljam, na podlagi zapisanega v povzetku in ugotovitev na podlagi tega, da v verigi preskrbe s hrano ni prišlo do enakomerne porazdelitve tveganj med deležniki v verigi, ki so nastala zaradi COVID-19, nasprotno, predpostavljam, da je prišlo do suma nedovoljenih ravnanj. Povzetek raziskave AVK potrjuje utemeljenost tega suma.


Originalna informacija se nahaja na:Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Comments


bottom of page